A KÖZZÉTÉTEL EZREDFORDULÓT KÖVETŐ MÓDOSÍTÁSAI Az ezredforduló első, közzétételt érintő módosításával változott a Cégközlönyben való közzétételnek a kijelölt felszámoló adataira vonatkozó szabálya, mivel a módosítás szerint már nem csak a felszámoló (felszámoló szervezet) nevét és székhelyét, hanem a felszámolóbiuztos nevét és lakóhelyét is szerepeltetni kell a közzétételi közleményben.

Öt évvel később egy újabb csődtörvénymódosítás A felszámolás kezdő időpontjára vonatkozó szabállyal összhangban módosult a közzététel adattartalmára vonatkozó szabályok is, miszerint a felszámolás kezdő időpontja a korábbitól eltérően a felszámolást elrendelő végzés közzétételének napja és ez kerül nyilvánosságra hozatalra a Cégközlönyben is.

A törvény első, 1991-es szövegváltozata a csődbejelentés korlátjaként állította fel, hogy a korábbi csődeljárás közzétételétől számított három évig nem jelenthetett be újabb csődöt. 1993. szeptember 2. napjától a fenti időbeli korlátozás kezdő időpontja a csődeljárás iránti kérelem bírósághoz történő benyújtása, tartama pedig 2 évre rövidült.A felszámolóbiztosra vonatkozó adatok tekintetében a korábbitól eltérően a közleményben nem a lakóhelyét, hanem levelezési címének feltüntetését írta elő a módosított csődtörvény.

A hitelezőknek szóló felhívás több vonatkozásban is módosításra került három év múlva: a módosított rendelkezés egyértelműen rögzíti, hogy a felszámolás alá került adós hiteleőin e rendelkezés alkalmazásában érteni kell a zálogjogosultakat és a függő követelés jogosultjait is, azonban a közvetlenül megelőző csődeljárásban már bejelentkezett hitelezőket nem kell érteni a hitelező alatt.

Közel két és fél év múlva módosításra került az adós adataira vonatkozó rendelkezés, az új rendelkezés szerint az adós cégjegyzékszámát, adószámát is tartalmaznia kellett a Cégközlönyben megjlenő hirdetménynek. Kikerült az adós leányvállalatainak, felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközözsségeire és trösztre vonatkozó hivatkozás, helyette az adós kizárólagos vagy többségi befolyása mellett működős gazdálkodó szervezetek megfogalmazás került be.

A csődtörvény felszámoló és a felszámolóbiztos adataira vonatkozó rendelkezése bő két év múlva kiegészült egyrészt a felszámoló szervezet adószámával, másrészt a felszámolóbiztos vonatkozűásában a módosítás vagylagosan előírta lakcímének vagy a lakcímnyilvántartásban szereplő értesítési címének közzétételét, valamint - a vezető tisztségviselőkről a cégjegyzékben közzéteendőkhöz hasonlóan - kötelezővé tette születés idejük, adóazonosító jelük és anyja születési nevének szerepltetését.

Egy év sem telt el az előző hivatkozott módosítás óta, amikor egy újabb csődtörvény módosítás a felszámolás kezdő időpontjával kapcsolatos rendelkezéseket módosította akként, hogy már nem a Cégközlönyben történő megjelenés a felszámolás kezdő napja, hanem a végzésnek a Cégközlöny honlapján történő közzététel napja.