felszamolas KÉSEDELMI PÓTLÉK, ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK 2013

KÉSEDELMI PÓTLÉK A késedelmi pótlék olyan jogkövetkezmény, amelyet abban az esetben kell fizetni, ha az adó megfizetése késedelmes. A késedelmi pótlékot az esedékesség napjától a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig kell megfizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet.

Az új Art. kiegészíti a korábbi rendelkezéseket, az alábbiak szerint. Kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén az adóhiányt megállapító határozatban az adó esedékességének, illetve a költségvetési támogatás igénybevételének napjánál az adóhatóság későbbi időpontot is megállapíthat a pótlékfizetés kezdő napjaként. Az adóhiány késedelmi pótléka az eredeti esedékességtől az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv keltéig, de legfeljebb 3 évre számítható fel. Az adóhiány után felszámított késedelmi pótlék alapja nem csökkenthető az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, az esedékesség időpontjában más adóval kapcsolatban fennálló túlfizetés összegével. Olyan adóhiány esetén, amelynél a bírság mérséklésének nincs helye, a késedelmi pótlék mérséklése sem alkalmazható. Arra az időszakra nem kell késedelmi pótlékot fizetni, amelyre az adózó a késedelmét igazolta. Igazolásnak csak akkor van helye, ha a késedelmet elháríthatatlan külső ok idézte elő. Létezik az úgynevezett nettó pótlékszámítás, amely szerint a késedelmi pótlék alapját csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott, az esedékesség időpontjában más adóval fennálló túlfizetés összegével. Ilyenkor figyelmen kívül kell hagyni azt a tartozást, amelyre fizetési könnyítést engedélyeztek. Az adóhatóság összehasonlítja az adózó bevallását, igénylését, illetve a határozattal előírt kötelezettségét a befizetett, a visszaigényelt adóval, adóelőleggel, a kiutalt költségvetési támogatással, és ennek alapján a késedelmi pótlékot megállapítja. Az adózó a késedelmi pótlékot saját számítása szerint, az értesítéstől függetlenül is megfizetheti. Az adóhatóság hivatalból vagy kérelemre törli a tévesen felszámított késedelmi pótlékot. A felettes adóhatóság határozatban dönt, ha az adózó a pótlék összegét továbbra is vitatja.

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK Az új Art. tartalmazza az önellenőrzési pótlék szabályait, melyet az adózó abban az esetben fizet, ha az adót vagy a költségvetési támogatást az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti. Az önellenőrzési pótlékot adónként, illetve költségvetési támogatásonként a bevallott és a helyesbített adó, illetve költségvetési támogatás összegének különbözete után az adózó állapítja meg, és a bevallással egyidejűleg fizeti meg. Az önellenőrzési pótlékot a késedelmi pótlék 50%-ának, ugyanazon bevallásnak ismételt önellenőrzése esetén 75%-ának megfelelő mértékben kell felszámítani a bevallás benyújtására előírt határidő leteltét követő első naptól az önellenőrzés benyújtásának napjáig. A fizetendő pótlék összegét az általános szabályok szerinti mértékkel kell meghatározni, de az 5000 forintot, magánszemély esetében az 1000 forintot meghaladó összeget nem kell bevallani és megfizetni, ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget nem eredményezett, mert az adózó adóját az eredeti esedékességkor, későbbi bevallásában vagy korábbi önellenőrzése során hiánytalanul megfizette. Az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallás közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét, ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez, mert a bevallani és megfizetni elmulasztott adó a következő elszámolási időszakban levonható adónak minősült volna.

Ugyanilyen szabályok alapján kell megállapítani az önellenőrzési pótlékot akkor is, ha a termékimportot terhelő általános forgalmi adót az adózó az adólevonási jog keletkezését követően, de az előző adó-megállapítási időszakra vonatkozó adóbevallásban szerepeltette előzetesen felszámított levonható adóként. Az alapja az önellenőrzési pótléknak az első téves adóbevallásban feltárt különbözet, ha több egymást követő elszámolási időszak általános forgalmi adó bevallását azért kellett önellenőrizni, mert az előző vagy korábbi elszámolási időszak téves bevallása miatt a göngyölített levonható, de vissza nem igényelhető adó összegét az adózó helyesbítette.

Nem kell pótlékot felszámítani, ha a munkáltató vagy kifizető késedelmes vagy hibás igazolása miatt az adózó bevallását önellenőrzéssel helyesbíti. Az önellenőrzési pótlék kérelemre akkor mérsékelhető, ha az adózó tévedését olyan körülmények bizonyításával menti ki, amelyek egyébként megalapoznák a bírságmérséklést is.

Az adózó az önellenőrzéssel megállapított helyesbített adóalap, adó, illetve költségvetési támogatás bevallásával mentesül az adóbírság, mulasztási bírság alól, a helyesbített meg nem fizetett adó, jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás, továbbá az önellenőrzési pótlék megfizetésével az önellenőrzés időpontjáig esedékes késedelmi pótlék alól.


További adózási témájú cikkek:


  • Adójogi praxisunk >>>
  • Adóbírság, mulasztási bírság >>>
  • Adóellenőrzés, adóviszgálat, adóeljárás változásai >>>


  • Kapcsolódó témájú cikkeink:

  • Céges házipénztár és hiánya >>>
  • Offshore cégek: mire és hogyan használhatók? >>>
  • Csődeljárás 2013: Mostohából édesgyermek >>>
  • Felszámolás 2015: leggyakoribb tévhitek >>>