felszamolas FELSZÁMOLÁS 2016:
HÉT FŐ TÉVHIT


A leggyakoribb felszámolással kapcsolatos tévhitek továbbra is tartják magukat a közgondolkodásban, ezek közül a leggyakoribbak:
- Kft-m van, így biztosan nem lehetek felelős a cég tartozásaiért...
- Ketten vagyunk a feleségemmel tagok 50-50%-ban így nem lehet baj...
- Eladatam a céget, a vevőnek átadtam a könyvelési anyagokat, nem tehetek róla, hogy ő nem adott be beszámolót...
- Eladtam a céget, így engem már nem terhelhet felelősség...
- A cég kölcsönadta a pénztárban évő pénzt, azt azonban a nem tudta visszaadni a kölcsönvevő...
- Mindenemet a lányomra írattam, így ha meg is állapítják a felelősségemet, akkor sem érhetik el a vagyonomat...
- A felszámoló majd elfelejti a felelősség érvényesítését...

Ezen tévhitek valós jogi értékeléséről itt olvashat részletesebben: Leggyakoribb tévhitek értékelése >>>

MIT LEHET TENNI, MIBEN TUD IRODÁNK SEGÍTENI?

HA AZ ÖN ADÓSA FELSZÁMOLÁS FELÉ SODRÓDIK, VAGY FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ide kattintva talál részletes információkat: Ha adósa felszámolás felé sodródik vagy felszámolás alá került >>>
HA AZ ÖN CÉGÉT FELSZÁMOLÁS FENYEGETI, VAGY MÁR ELINDULT A FELSZÁMOLÁS ide kattintva talál részletes információkat: Ha cégét felszámolás fenyegeti vagy már megindult a felszámolás >>>


DIAGNÓZIS FELÁLLÍTÁSA Irodánk a felszámolás szempontjából releváns időszak ügyleteinek átvizsgálásával méri fel, hogy pontosan melyek azok az események, amelyek az ügyvezető/tagok felelősségének megállapítására vezethetnek, illetve mely ügyletek azok amelyek megtámadhatók. Ezen diagnózis alapján lehet ezeket az eseményeket mélységében feltárni, illetve megvizsgálni, hogy ezek a gazdasági események csak könyvelőifigyelmetlenség vagy hozzá nem értés miatt szerepelnek úgy a cég könyviben, hogy azok visszaélés vagy felelősség látsztaát keltik, miközben teljesen más a valós ügylet/tevékenység, amely nem veszélyes a cégre nézve.

TANÁCSADÁS A FELSZÁMOLÁST MEGELŐZŐ IDŐSZAKKAL KAPCSOLATBAN A felszámolást közvetlenül megelőző időszak rendkívül veszélyes az ügyvezető felelőssége szempontjából.Ebben az időszakban értékeljük a felmerülő cselekvési alternatívákat a csődjogi felelősségi szabályok fényében.

KÉPVISELET Ügyfeleinket képviseljük a felszámolóval szemben, illetve esetleges más eljárásokban.


FELSZÁMOLÁS VÁLTOZÁSAI AZ UTÓBBI ÉVEKBEN: FELSZÁMOLÁS 2016 A felszámolásokra irányadó szabályok 2016. január 1-től kezdve nem változtak érdemben. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a 2011. év végén elfogadott, jórészt 2012. március 1. napjától hatályos rendelkezések miatt a felszámolások lehetőségei, a felszámolással kapcsolatos felelősség 2015-ban is nagymértékben eltér a korábban tapasztaltaktól, illetve az immáron letűnt korokról szóló "városi legendák"-ban hallottaktól.

Az irányadó jogszabályok sem 2013., 2014. vagy 2015. évek folyamán, sem 2016. január 1. napjától nem változtak érdemben. Az érdemi felelősségi perek száma 2015. évben emelkedést mutatott, amely várhatóan 2016-ban is folytatódni fog. A köztudatban élő legendák ellenére már egyre több cégtulajdonos, ügyvezető felismeri, hogy a felszámolás, a fizetésképtelenségi helyzet különös figyelmet és külön kezelést igényel.

2015-ben várhatóan folytatódik a bírói gyakorlat finomodása a csődjogi felelősséggel kapcsolatban: a korábbi években az volt megfigyelhető, hogy a néhány mondatból álló felelősséggel kapcsolatos törvényi tényállások egy-egy elemét a bírói gyakorlat értelmezte, illetve egy-egy helyzetnek a felelősség fényében történő megítélést tisztázta. Előreláthatólag ez a folyamat folytatódik a 2015-ös év folyamán is, így kevesebb lehet a bizonytalan megítélésű helyzetek egy-egy konkrét ügyben, legyan az akár valamilyen tranzakció előzetes felelősségi szempontú vizsgálata, vagy valamely magatartás utólagos értékelése a hitelező által.

2014-ben az új Ptk. egyes rendelkezései módosították árnyalataiban a csődjogi vagyoni felelősséget az ügyvezetők tekintetében, azonban fontos megjegyezni, hogy a csődjogi felelősség derékhadát jelentő csődtörvényi rendelkezéseket az új Ptk. hatálybalépése nem módosítja.LEGGYAKORIBB TÉVEDÉSEK FELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN

A felszámolással kapcsolatban számos "legenda" él a köztudatban, amelynek alapján - tévesen - arra a következtetésre is lehetne jutni, hogy a felszámolás, az ügyvezetői és cégtudajdonosi felelősség "légüres tér", a senki földje, ahol a vagyoni felelősségrevonás kockázata nélkül lehet tevékenykedni. A valóság ezzel szemben az, hogy a magyar fizetésképtelenségi jog egyre hatékonyabban kezeli a felszámolási eljárást és egyre több, a magánvagyont is veszélyeztető felelősségi alakzatot is hatályba léptetett. Az ügyvezetők, cégtulajdonosok meglepetéssel veszik tudomásul, hogy a hallomások alapján kialakult tévhiteikre fittyet hányva a felszámoló, vagy valamely hitelező pert indított személyes vagyoni felelősségük megállapítására és eddig biztonságban lévőnek vélt - pl.: rokonaikra "átratott" ingó- és ingatlan- - vagyonuk terhére az ügyben eljáró bíróság komoly marasztalással sújtotta őket, a "tuti" megoldások ellenére. Cikkünkben a leggyakrabban hangoztatott - téves - érveket és azok rövid jogi értékelését foglaltuk össze.
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az elhíresült cégeladások, cégtemetők sem jelentenek megoldást, a témakörrel kapcsolatos írásunkat itt olvashatja: Cég felszámolás - kft felszámolás: mikor és mikor nem megoldás a cégeladás? >>>
Fontos azonban megjegyzeni, hogy a felszámolást megelőző, jogilag rendkívül veszélyes, sok csapdát magában rejtő időszakban nem minősül minden lépés "vagyonkimentő"-nek, azonban mindeképpen fokozott körültekintéssel szükséges eljárni (ezzel kapcsolatos cikkünket itt olvashatja: Cég felszámolás és vagyonáthelyezés >>>
Most lássuk a legfőbb mondákat a felszámolással kapcsolatban:

KFT-M VAN, ÍGY BIZTOSAN NEM LEHETEK FELELŐS A MAGÁNVAGYONOMMAL A Kft. tagi felelősségének korlátoltságáról sokan azt gondolják, hogy az abszolút és mindenek felett áll. Ezzel szemben mind a Csődtörvény, a Társasági Törvény és a Cégtörvény is tartalmaz olyan rendelkezéseket, amely egyes körülmények fennállása esetén a Kft. ügyvezetője és tagja is korlátlanul, teljes magánvagyonával is felelős a kft. tartozásaiért, pl.: a kft. vagyonával sajátjakénti rendelkezés, a korlátolt felősségi formával való visszaélés, stb. Egyes esetekben pedig a jogszabályok vélelmezik a tag, illetve az ügyvezető rosszhiszeműségét és - amennyiben nem menti ki magát a per alá vont tag vagy ügyvezető - könnyedén, szinte automatikusan marasztaló ítélet születhet a kft. tagja ellen is.

KETTEN VAGYUNK A FELESÉGEMMEL TAGOK 50-50%-BAN, ÍGY NEM LEHET BAJ A jogszabályok az 50% feletti "cégtulajdonos"-hoz többletfelelősséget telepítenek, így az 50%-os "tulajdonrésszel" kapcsolatos hiedelmeknek van némi jogszabályi alapja is. Azt azonban már kevesen tudják s veszik figyelembe, hogy pl.: házastársak, illetve más közeli hozzátartozók esetében a tulajdonrészek alapján fennálló szavazati jogosultságok összeszámításra kerülnek a Ptk. szabályai szerint, így mind a vállalkozó, mind házastársa 100%-os szavazati jogosultsággal rendelkezőnek minősül a fenti példában, így mindkettőjük vonatkozásában alkalmazhatók a többletfelelősségi szabályok és mindkettejük magánvagyona - ideértve a házassági közös vagyont és a különvagyonok elemeit is - veszélybe kerülhet.

ELADTAM A CÉGET, A VEVŐNEK ÁTADTAM A KÖNYVELÉSI ANYAGOKAT, NEM TEHETEK RÓLA, HOGY Ő NEM ADOTT BE BESZÁMOLÓT Az adóhatóság egyre nagyobb figyelmet fordít a beszámolók benyújtására, a korábbiakhoz képest sokkal korábban kezdeményezi a Cégbíróságok törvényességi felügyeleti eljárást amennyiben nem kerül beszámoló letétbe helyezésre és közzétételre egy-egy társaság vonatkozásában. Amennyiben emiatt kerül sor a cég törlésére, úgy a Cégtörvény alapján a bíróság vélelmezi az átruházó rosszhiszeműségét és a részesedést átruházó cégtulajdonos csak ellenbizonyítással mentheti ki magát a felelősség alól, amely a hasonló tényállások mellett született ítételetek tanulsága szerint csak kivételes esetekben tud sikeres lenni.

ELADTAM A CÉGET, ÍGY ENGEM MÁR NEM TERHELHET FELELŐSSÉG A cégeladás - különösen a 2012. március 1.-től hatályos szabályok szerint - önmagában nem jelenti a felelősség alóli mentesülést, sőt a hiedelmekkel ellentétben - nagyban megkönnyítheti a részesedését elidegenítő cégtulajdonos felelősségének megállapítását.

A CÉG KÖLCSÖNADTA A PÉNZTÁRBAN LÉVŐ PÉNZT, AZT AZONBAN NEM TUDTA VISSZAADNI A KÖLCSÖNVEVŐ Sok esetben gazdaságilag teljesen indokolatlanul kerülnek pénzösszegek kölcsönadásra más cégek vagy személyek számára, azonban ezekben az esetekben is sokszor előfordul marasztaló bírósági ítélet, elsősorban arra alapítottan, hogy az ügyvezető nem az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondosság mérte fel az általa vezetett cég gazdasági lehetőségeit, illetve a kölcsönvevő teljesítési képességét.

MINDENEMET A LÁNYOMRA ÍRATTAM, ÍGY HA MEG IS ÁLLAPÍTJÁK A FELELŐSSÉGEMET, AKKOR SEM ÉRHETIK EL A VAGYONOMAT A Polgári Törvénykönyv ismeri a fedezetelvonó szerződés fogalmát, így könnyen megállapítható lehet a fedezetlevonó szerződés hatálytalansága a bíróság által, az így "átíratott" vagyonelemek is veszélybe kerülnek. Ugyanez a helyezet akkor, ha más hozzátartozóval, vagy ugyanazon ügyvezetés alatt álló céggel kerül a szerződés megkötésre.

A FELSZÁMOLÓ MAJD ELFELEJTI A FELELŐSSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSÉT Sokan bíznak személyes meggyőző képességükben, amellyel meggyőzik a felszámolót arról, hogy bár első ránézésre felelőssé lennének tehetők a cég tartozásaiért, valójában mégsem felelősek. Amennyiben ez sikerülne is, és a felszámoló a felszámolási eljárás során nem nem indít pert a magánvagyonnal való felelősség érvényesítésére, a Csődtörvény ezt a lehetőséget megadja a cég hitelezői számára is, akik előreláthatólag nem ellenségei a saját pénzüknek és nem tekintenek el attól, hogy a jogszabályok adta, nagyban megkönnyített lehetőségeket igénybe vegyék követeléseik érvényesítésére.

MIT LEHET TENNI? A fentiek alapján szinte teljesen kilátástalan a helyzet, mivel a jogszabályok nagyon sok jogszerűen eljárni kívánó ügyvezető / tulajdonos számára ránézésre semmilyen problémát nem okozó ügyletet felelősségi megállapítással "büntetnek". Természetesen sok ügylet teljesen jogszerű és nem érintik a fentiek szerinti felelősségi szabályok. A lehetőségekről itt olvashat: Mit lehet tenni felszámolás esetén? >>>